Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.   Một số nội dung chính của Thông tư 53/2016/TT-BTC bao gồm: Khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng…